VP6-6.2.1-16 uniós pályázat

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása – VP6-6.2.1-16

Az uniós pályázat célja:

A Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása – VP6-6.2.1-16 uniós pályázat a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. A VP6-6.2.1-16 uniós pályázat támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A VP6-6.2.1-16 uniós pályázat fő céljai:VP6-6.2.1-16 uniós pályázat mikrovállalkozás indítása vidéken

 • A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása.
 • B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása

A VP6-6.2.1-16 uniós pályázaton indulhatnak:

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN:

 • A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
  • a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
  • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
  • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
  • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN:

 • A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
  • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
  • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
  • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
  • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

A VP6-6.2.1-16 uniós pályázat keretében nyújtott támogatás:

Az uniós pályázati támogatás formája: Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
Az uniós pályázati támogatás összege:

 • 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
 • Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
 • A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.

Az uniós pályázati támogatás mértéke: 100%

Előleg: 75%

A VP6-6.2.1-16 uniós pályázat tartalma:

A projektek megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (10.000 fő alatti népességű) van lehetőség. Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Támogatható tevékenységek az uniós pályázatban:

 • A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy,
 • B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Nem támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági termék feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés;
 • energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;
 • az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
 • elsődleges mezőgazdasági termelés

A VP6-6.2.1-16 uniós pályázat keretében egyszerűsített elszámolásra kerül sor:

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a VP6-6.2.1-16 uniós pályázati projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

A pályázat benyújtása 2016.10.24.-től – 2018. 10. 23-ig lehetséges.