szemléletformálási programok

Szemléletformálási programok – KEHOP-5.4.1-16 – Uniós pályázat

A Szemléletformálási programok című uniós pályázat célja

A Szemléletformálási programok című uniós pályázat kapcsán fontos, hogy az Európai Unió elfogadás előtt álló 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma, valamint a Bizottság Szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014–2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról szóló dokumentum (Position Paper) egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. A hazai és uniós környezetügyi célok csak a társadalom széles és aktív részvételével, az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez szükséges eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatóak meg, amelyhez kapcsolódóan elengedhetetlen a szemléletformálás támogatása is, amely alapvető célja a Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázatnak is.
A Partnerségi Megállapodás célul tűzte ki az EU 4. tematikus céljának megfelelően az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérést minden ágazatra vonatkozóan. Ennek megvalósításához azonban nélkülözhetetlen egy jelentős szemléletváltás megvalósítása, amelyhez a Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat is hozzá kíván járulni. A Nemzeti Energiastratégia deklarált célja mindezek mellett a hazánkban rendelkezésre álló alternatív energiaforrások fokozottabb kihasználásával és energiahatékonysági intézkedések növelésének segítségével az ország energiaimport-függőségének csökkentése, illetve az EU által képviselt klímapolitikai irányoknak való mindenkori megfelelés.

A Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat célterületei, összhangban az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervvel:

 • Energiatakarékosság és energiahatékonyság
  • A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.
  • Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
  • Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása
  • Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
  • Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energia megtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.
 • Megújuló energia felhasználás
  • A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintettel az alábbi szempontokra:
  • megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása;
  • energiahatékonyság és megújuló energia hasznosítás egymáshoz való viszonya; o tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés;
  • a technológiáktól és a kivitelezőtől elvárható minőségek és garanciák.
  • A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása. 3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.

A Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázaton indulhatnak:

 • Települési önkormányzatok
 • Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önállóan gazdálkodás esetén maguk az intézmények)
 • Civil szervezetek

KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:

 • 312 Központi költségvetési szervSzemléletformálási programok - uniós pályázat - 2016
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 517 Egyéb szövetség
 • 529 Egyéb egyesület
 • 541 Kamara
 • 549 Egyéb köztestület
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 561 Közalapítvány
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Támogatható tevékenységek a Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat keretében

I. Projekt előkészítés

a. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése
b. Közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása

II. Projektmegvalósítás

III. Horizontális tevékenységek

a. Projektmenedzsment (maximum az összköltség 2,5%-a)
b. Projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – esélyegyenlőség biztosítása

Önállóan támogatható projektek a projektmegvalósítás keretein belül (legalább egy kötelező):

I. Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása.

II. Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása.

III. Települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára.

IV. Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

Önállóan nem támogatható projektek a projektmegvalósítás keretei belül:

I. Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása.

II. A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.

III. A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása.

IV. A kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése.

V. Térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára.

VI. A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása.

Nem támogatható tevékenységek:

I. Konkrét szervezet(ek), termék(ek) vagy szolgáltatás(ok)marketingje, népszerűsítése

II. Nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység

III. Politikai tartalmú kommunikációs tevékenység

IV. Közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység (formális oktatás)

V. Külföldi helyszínen megvalósuló rendezvény, illetve külföldi lakosság elérése

Kötelező vállalások a Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat keretében

Amennyiben a Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat keretében az igénylő 1 fő szakértője nem rendelkezik legalább hároméves tapasztalattal az energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálási területen, akkor elvárás az energiatudatossággal kapcsolatos szemléletformálásban jártas, minimum három év tapasztalattal rendelkező civil szervezettel vagy szakemberrel történő igazolt konzultáció, dokumentált együttműködés.

A Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat keretében támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a kedvezményezett honlapján belül, a projekt számára létrehozott aloldalt, és az azon közzétett tartalmakat, projektelemek elérhetőségét, illetve a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhelyet fenntartja.

A támogatás összege a Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázatban:

5 – 20 Millió Ft vissza nem térítendő támogatás.

A támogatási intenzitása:

A Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázat a projekt 100%-át finanszírozza.

Előleg igénylése

A megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 10 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1-16) uniós pályázatok benyújtása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1.-től lehetséges. Az első értékelési határnap 2016. szeptember 16.-a, mely dátumig a keret kimerülése miatt a pályázati anyagot benyújtani kiemelten fontos!