induló gazdákat támogató uniós pályázat

Megjelent az induló gazdákat támogató uniós pályázat – VP2-6.1.1-16

Az uniós pályázat célja:

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című uniós pályázat (VP2-6.1.1-16) célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását jelen uniós pályázat kiemelten kívánja kezelni. Az induló gazdákat támogató uniós pályázat  keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Az induló gazdákat támogató uniós pályázaton indulhatnak:

Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves.
 • Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik. Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.
 • Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező is.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
 • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.
 • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, legfeljebb 40 éves.
 • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
  Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a 7. számú melléklete tartalmazza.

A pályázati támogatás:

Összege: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva.
Mértéke: 100%
Előleg: 75%

A pályázat keretében tett vállalások:

 • A támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig.
 • Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
 • A működtetési időszak 3. évének január 1. napjától a természetes személy kedvezményezett főállású egyéni vállalkozóvá válni, a jogi személy kedvezményezett esetében a jogi személy
  kizárólagos tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének főállású társas vállalkozóvá válni.
 • Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét.

Támogatható tevékenységek az induló gazdákat támogató uniós pályázat keretében:

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása:

 • az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Nem támogatható tevékenységek:

 • az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;

Az induló gazdákat támogató uniós pályázat keretében elszámolható költségek:

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

Az uniós pályázat benyújthatóMegjelent az induló gazdákat támogató uniós pályázat_vp611: 2017. március 1-től 2019. február 28-ig.