Kulturális intézmények EFOP pályázat

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – EFOP-3.3.2-16

A Kulturális intézmények EFOP pályázat alapvető célja:

A Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – EFOP-3.3.2-16 uniós pályázat (továbbiakban: Kulturális intézmények EFOP pályázat) alapvető célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Mindezek mellett a Kulturális intézmények EFOP pályázat hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési oktatási intézmények igényei szerint.

A Kulturális intézmények EFOP pályázat részcéljai:

 • nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,
 • a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

A Kulturális intézmények EFOP pályázat célcsoportja:

 • az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,
 • a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők, különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők

Pályázók köre:

A Kulturális intézmények EFOP pályázaton indulhat:

 • a) közművelődési intézmény vagy fenntartója,
 • b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,
 • c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret működtető civil szervezet,
 • d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
 • e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat,
 • f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,
 • g) az 1995. évi LXVI. törvény szerinti a magyarországi levéltárak, nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,
 • h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.

Jogi forma szerint:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 735 Művészeti alkotóközösség
 • 736 Közhasznú társaság

Támogatható tevékenységek a Kulturális intézmények EFOP pályázat keretében:

A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.

A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:

 • szakkör, foglalkozássorozat,Kulturális intézmények EFOP pályázat
 • kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),
 • tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,
 • tábor,
 • versenyek, vetélkedők,
 • műhely- és klubfoglalkozás,
 • témanap, témahét,
 • művészeti csoport.

Témajavaslatok (példák):

 • amatőr- és népművészeti foglalkozások,
 • klubok,
 • szakkörök,
 • könnyű- és népzenei érdeklődésre építő, azt felkeltő közösségi zenélés,
 • zenei tanulókörök,
 • az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat, továbbá a kulturális tudatosságot és kifejezőkészséget fejlesztő folyamatok,
 • múzeumi rendhagyó óra, könyvtári rendhagyó óra,
 • kreatív területekhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat
 • digitális írástudáshoz, internet használathoz, információkereséshez, tanulási eredményességet elősegítő könyvtári foglalkozások,
 • szövegértést fejlesztő foglalkozások,
 • tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások,
 • egyéni és közösségi (csoportos) tanuláshoz stb. kapcsolódó foglalkozások,
 • témanapok,
 • színház- és drámapedagógiai foglalkozások,
 • művészetpedagógiai foglalkozások
 • stb.

A Kulturális intézmények EFOP pályázat keretében megvalósuló foglalkozáshoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 10 %- áig. (A foglalkozásokhoz szükséges anyagköltségek nem értendők bele.)

Infokommunikációs eszközök közül a projekt keretében kizárólag számítógép/laptop szerezhető be.

Kötelező vállalások a Kulturális intézmények EFOP pályázat keretében:

legalább öt, együttműködési megállapodással bevont nevelési-oktatási intézmény közül:

 • legalább egy, de legfeljebb az együttműködési megállapodások 25%-a óvoda (a levéltárak esetében nem kötelező az óvoda)
 • legalább egy a támogatást igénylő székhelyétől eltérő településen van.

Kizárólag Budapest- és Pest megyén kívüli nevelési-oktatási intézménnyel köthető együttműködési megállapodás.

A támogatást igénylő vállalja:

 • a fenntartási időszakban együttműködő intézményenként, évente legalább egy foglalkoztatási forma tevékenységeinek megvalósítását (nem lehet egyszeri rendezvény),
 • az egyes foglalkoztatási formák keretében egy időpontban több nevelési-oktatási intézmény számára is tartható foglalkozás a létszámelőírások betartását.

A Kulturális intézmények EFOP pályázat összege és intenzitása:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft.

Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, illetve képesek hozzájárulni a hátránykompenzáció eszközeihez. Emiatt a szervezetek között a támogatás feltételeként létrejött együttműködési megállapodások száma alapján sávosan meghatározott maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani. Konzorciumok esetében a maximum igényelhető összeg meghatározásához konzorcium egészének a szervezetek között létrejött együttműködési megállapodások számát kell figyelembe venni.

Feltételek:

 • 1 támogatást igénylő 1 támogatási kérelmet nyújthat be, másik projektben nem lehet konzorciumi partner sem.
 • Az együttműködési megállapodások esetében a minimum 5 db megkötésére vonatkozó elvárás 1 támogatási kérelemre vonatkozik.
 • Egy konzorcium maximum 3 tagból állhat.
 • Minden konzorciumi partnernek meg kell felelnie a kiválasztási szempontoknak.

A támogatás összegkeretének változása a résztvevő intézmények függvényében:

 • 5 intézmény együttműködése esetén: 5-10 millió Ft.
 • 6-11 intézmény együttműködése esetén: 5-25 millió Ft.
 • 12 vagy több intézmény együttműködése esetén: 5-10 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A Kulturális intézmények EFOP pályázat 2016. október 17-től nyújtható be. Mivel az ilyen típusú pályázatok esetében a keret kimerülése az első bírálati időpontra (2016. november 17.) várható, ezért kiemelten fontos a pályázati anyagok időben történő benyújtása.